Trung Tâm Kỹ Thuật Phát Thanh Truyền Hình Đồng Nai

Giải thưởng Kiến Trúc Quốc Gia 2014 - Giải thưởng Hội Đồng - Hạng mục Công trình văn hóa thể thao

Xây dựng mới “Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình” đảm nhiệm vai trò tiên phong trên mặt trận tuyên truyền - giáo dục tư tưởng chính trị của Đảng bộ tỉnh trong thời kỳ mới, là cơ quan ngôn luận - là tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Nai - đối với tất cả những vấn đề liên quan mật thiết đời sống - kinh tế - xã hội - văn hóa - an ninh - chính trị - tư tưởng của tỉnh - trong nước và quốc tế.
Dự án Nhóm Công Trình Văn Hóa - Thể Thao