Địa hình - cảnh quan

Địa hình - cảnh quan: người Thầy đầu tiên

Xúc cảm không gian

Kiến trúc phải đồng bộ

...

Xúc cảm không gian

Kiến trúc phải đồng bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiến trúc đẹp là kiến trúc có văn hóa

.

Kiến trúc đẹp là kiến trúc có văn hóa

 

 

 

 

 

 

 

"Cái đẹp, cái duyên" của kiến trúc là sự vừa phải: hợp cảnh hợp tình với khung cảnh chung và người sử dụng